master budget

Master Budget

Master Budget လုပ္ငန္းတိုင္း လုပ္ငန္းတိုင္းေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ master budgetေတြ ဆြဲၾကပါတယ္ ဒီလိုဆြဲရာမွာ department တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဆြဲလို႔မရပဲ အကုန္ေပါင္းၿပီးဆြဲၾကရပါတယ္၊၊ Master Budgetကိုဆြဲတဲ့ အခါ Top-Down ဆိုတဲ့ အေပၚက ဆြဲေပးၿပီး ခ်မွတ္ေပးတာထက္၊Bottom-upဆိုတဲ့ ေအာက္ကေနဆြဲေပးၿပီး အေပၚကိုတင္မယ္ အေပၚကမွ ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးတဲ့ နည္းစနစ္ကပိုၿပီးေကာင္းမြန္ပါတယ္၊ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေအာက္ကလူေတြကသာ အေျခအေနကို ပိုၿပီးသိရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္၊၊ ဒီေတာ့ … Continue Reading →